داروکده

سرفصل

عناوین اصلی

شماره موبایل
کلمه عبور
ورود
نام کاربری اشتباه است
جستجو
1

مقاله

سر مقاله

موضوع مقاله

نسخه PDF
بیماریها
یکشنبه 23 مهر 1396
3004 بازدید

محتویات

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه ای دستورالعمل مصرف واکسن آنفلوانزا را به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد . بر طبق این دستورالعمل :

با توجه به تصمیمات کمیته علمی کشوری انفلوانزا و  سهمیه واکسن انفلوانزای انسانی اختصاص یافتـه بـه آن دانشگاه دستورالعمل نحوه مصرف در گروههای اولویت دار مشمول دریافت واکسن انفلوانزا بـه شـرح زیر جهت بهره برداری و اقدام اعلام می گردد :

1 - درکلیه بیمارستان هـای دولتی تابعـه نسـبت بـه واکسیناسیون پرسـنل ( بهداشـتی ، درمـانی ، خـدماتی و انتظامات ) با هماهنگی معاونت محترم درمان اقدام گردد .اولویـت بـا پرسـنل شـاغل در بخـش  یا اتـاق ایزوله تنفسی فشار منفی ، بخش های عفونی ، داخلی ، فوق تخصصی ریه ، اطفـال ، اورژانـس ، ICU ، CCU ، آزمایشگاه وسایر بخش های ویژه (هماتولوژی ، انکولوژی ، پیوند ، دیالیز ، سوختگی و...) میباشـد (تـامین واکسن از طریق بخش دولتی ) . تامین واکسن جهت پرسنل شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه های تحت پوشش نهاد های عمومی غیر دولتی ( نظیر سـازمان تـامین اجتمـاعی ) ، بیمارسـتان هـا و درمانگـاه هـای خصوصی و خیریه توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد .

 

 

2 - پرسنل شاغل در سیستم بهداشتی و پرسنل شاغل در مراکز دیده ور آنفلوانزا وتیم های مراقبـت بهداشـتی میدانی ( مبارزه با بیماریها ، بهداشـت محیط ، آمـوزش بهداشـت ، آزمایشـگاه ) واکسینه گردنـد . ( تـامین واکسن از طریق بخش دولتی )


3 - پرسنل شاغل در پایگاه های اورژانس 115 با هماهنگی معاونت محترم درمـان و ادارات مربوطـه واکسینه  گردند .( تامین واکسن از طریق بخش دولتی )


4 - پرسنل مستقر درپایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی ( پایانه های مرزی زمینی ، دریایی ، هـوا یی ) واکسینه گردند . ( تامین واکسن از طریق بخش دولتی )
5 - پرسنل شـاغل در تـیم هـای واکـنش سـریع بهداشـتی درمـانی ( از جملـه پرسـنل فنـی عملیاتی بحـران و بلایا ) واکسینه گردند .( تامین واکسن از طریق بخش دولتی )
6 - پرسنل سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست که در قسمت های مرتبط با پرنـدگان فعالییت مینمایند . ( برابر معرفی نامه سازمان هـای مربوطـه ) واکسینه گردنـد . ( تـامین واکسـن از طریق بخـش دولتی )
7 - بیمارانی که به هر علتی دچار ضعف سیستم ایمنـی (Immunocompromised  ) هسـتند ، بیماران مبتلا به کانسر، گیرندگان پیوند ، دیال ، تالاسمی ماژور ، سـیکل سـل تحـت پوشـش دانشـگاه ها بـا همـاهنگی معاونت درمان و انجمن های مربوطه واکسییینه گردند . ( تـامین واکسـن از طریق بخـش دولتی )
8 - بیماران ( HIV/AIDS ) باهماهنگی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری دانشگاه ها واکسینه گردنـد . ( تـامین واکسـن از طریق بخـش دولتی )
9 -  سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندان ( دولتی ) ، معلـولین جسـمی حرکتـی ، معلولین عصبی عضلانی ، بیماران روانی مزمن ،  کودکـان بی سرپرسـت و زنـان آسـیب دیده اجتمـاعی باهماهنگی سازمان و ادارات کل بهزیستی واکسینه گردند . ( تـامین واکسـن از طریق بخـش دولتی )

 

 


10 - واکسیناسیون سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندان در بخش خصوصـی  بـا هزینـه شخصـی  و تامین واکسن از طریق بخش خصوصی انجام پذیر می باشد .
11 - واکسیناسیون برای افرادیکه در تماس خانگی و یا ارائه کننده خدمات به کودکان زیر 5 سال و بالغین بالای 50 سال که دارای مشکلات طبی هستند و در معرض خطر بالای عوارض شدید ناشی از آنفلوانزا هستند ( ارائه خدمات Home Care ) با هزینه شخصی و تامین واکسن از طریق بخش خصوصی انجام پذیر می باشد .
12 - پرسنل نیروهای نظامی ، انتظامی و امنیتی که در بخش ارائه خدمات بهداشتی درمانی فعالیت مـی نماینـد و همچنین نیروهای ویژه با هماهنگی و معرفی اداره بهداشت و درمان نیروهای مذکور( بـا کسـب نظـر ستاد کل نیروهای مسلح ) در صورت تامین واکسن از طریق بخش دولتـی و بـا در نظـر گـرفتن دپـوی موجود واکسینه گردند .
13 -  پرسنل بهداشتی درمانی شاغل در سایر سازمان ها و ادارات دولتی با همـاهنگی و معرفـی نامـه دسـتگاه  مربوطه با در نظر گرفتن اولویت های  ذکر شده در بند 1 و 2 دستور عمل ، واکسینه گردند . ( تامین واکسـن از طریق بخش دولتی )
14 - جامعه ایثارگران وجانبازان با توجه به میزان واکسن و با اولویت گروه هـای دارای بیمـاری هـای مـزمن ،  بیمــاری هــای تنفســی ، شــاغل در امور بهداشــتی و درمــانی و بــا همــاهنگی ادارات کــل بنیاد شــهید وامور ایثارگران واکسینه گردند . ( تامین واکسن ازطریق بخش دولتی )
15 - از نظر سنی کلیه افراد 6 ماهه به بالا می توانند واکسن سالیانه آنفلوانزا را دریافت نمایند اما با توجـه بـه  محدودیت موجودی واکسن ، اولویت سنی در افراد بالای 50 سال ، بخصوص افراد بالای 65 سال ودر گروه سنی 6 ماه تا 59 ماه می باشد . متقاضـیان مـی تواننـد از طریـق بخـش خصوصـی و بـا هزینـه شخصی واکسن خود را تامین نمایند .

 


16 - بالغین و کودکان دارای بیماریهای مزمن ریوی ( منجملـه آسـم ) قلبی عروقی ( بجز هیپرتانسیون ) کلیوی ، کبدی ، نورولوژیک ، هماتولوژیک ، غدد ( منجمله دیابت ملیتوس ) ، اختلالات متابولیک نیز مشمول دریافت واکسـن  آنفلـوانزا فصلی می باشند . ( تامین واکسن از طریق بخش خصوصی و با هزینه شخصی ) اولویت با گروه های زیر می باشد :
 - افراد مبتلا به دیابت تیپ I  و تیپ II که عارضه دار شده اند . ( تامین واکسن از طریق بخش خصوصی ، با هزینه شخصی )
- مبتلایان به آسم و برونشیت مزمن شدید دارای سابقه بستری در بیمارستان در طی یکسال گذشـته و تحت درمان دائم بـا کورتیکوسـتروئیدها ( تـامین واکسـن از طر یق بخـش خصوصـی ، بـا هزینـه شخصی )
 - بیماریهای ژنتیک منجر به ضعف ایمنی ( تامین واکسن از طریق بخش دولتی )
 - افراد مبتلا به بیماری عصبی عضلانی ارثی و یا اکتسابی ( تامین واکسن از طریق بخش دولتی )
 - بیماران مبتلا به ضایعات و آسیبهای مغـزی و طنـاب نخـاعی ، فلـج مغـزی ، صـرع ، سـکته مغـزی ، ناتوانی ذهنی ، تاخیر رشد متوسط تا شدید ( تامین واکسن از طیق بخش دولتی )
- بیماران دارای نقص و سرکوب ایمنی از جمله بیمارانی که توسط دارو دچار نقص ایمنی شده اند نیز مشمول دریافت واکسن آنفلوانزای فصـلی مـیباشـند . ( تـامین واکسـن جهـت بیمـاران بـی بضـاعت  بستری در بخش دولتی از طریـق سیسـتم دولتـی و در بقیـه بیمـاران  بسـتر ی در بخـش دولتی و بیماران بستری در بخش خصوصی از طریق بخش خصوصی و با هزینه شخصی خواهد بود )

17 - افراد در گروه سنی 6 ماه تا 18 سال که تحت درمان طولانی مدت با آسپیرین قرار دارند با توجه به اینکه  در معرض خطر ابتلا به  سندرم ری ( Reye ) متعاقب عفونت با ویروس آنفلوانزا هستند ، مشـمول دریافت واکسن آنفلوانزای فصـلی مـی بـاشند. (  تـامین واکسـن از طر یـق بخـش خصوصی، با هزینه شخصی )
18 - افراد مبتلا به چاقی مفرط یا چاقی بیمارگونـه ( شـاخص تـوده بـدنی BMI مسـاوی یـا بیشـتر از 40 ) مشمول دریافت واکسن آنفلوانزای فصلی می باشند . ( تامین واکسن از طریق بخش خصوصی ، با هزینه شخصی )
19- طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت با توجه به اینکه زنان باردار بالخص آنهایی که در فصـل آنفلـوانزا باردار هستند یا باردار می شوند جزو گروه های پرخطر محسوب می شوند و در معرض عوارض جدی آنفلوانزا هستند لذا بالاترین اولویت جهت دریافت واکسن آنفلـوانزا را دارنـد . ( تـامین واکسـن از طریـق بخش خصوصی با هزینه شخصی ) در صورتیکه خانم باردار دارای بیماریهای مطرح شده در بندهای قبلی باشد مشمول شرایط آن بند خواهد بود .

 

 


20 - موارد منع مصرف واکسن آنفلوانزا شامل گروه های زیر می باشد :
- افراد دارای سابقه واکنش های آلرژیک شدید ( نظیر آنافیلاکسی ) به واکسن و یا هریک از اجزای واکسن  .
- افراد دارای حساسیت شدید به تخم مرغ ( بـروز کهیر شـدید ، تغییـرات قلبـی عروقـی و افـت فشـارخون ، دیسترس تنفسی ، بروز علایم گوارشی و بطور کلی ایجاد واکنش های نیازمند دریافت اپی نفـرین یـا مداخلات اورژانسی طبی )
21- در گروههای زیر واکسن آنفلوانزا باید با احتیاط و با بررسی منافع و مضرات وصـلاحدید  پزشـک تجویز گردد :
- افراد دارای سابقه بیماری گیلن باره در طی 6 هفته پس از دریافت واکسن آنفلوانزا قبلی                                                  - در افراد دارای بیماری حاد متوسط یا شدید با یا بدون تب ، بایـد تجـویز واکسـن تـا بهبـودی کامـل بـه تعویق افتاد .
22 - تجویز واکسن غیرفعال آنفلوانزا همزمان با دارو های ضد ویروسی ( به منظور درمان یا پیشگیری ) منعی ندارد .
23 - تزریق واکسن غیر فعال آنفلوانزا همزمان ولی در محل متفاوت با سایر واکسن ها ، منعی ندارد وتداخلی در ایجاد ایمنی واکسن های مذکور نمی نماید .
24 -  تجویز واکسن غیر فعال آنفلوانزا در زنان شیرده منعی ندارد .
25 - ارائه آموزش به گیرندگان واکسن در زمینه گزارش عوارض ناشی از واکسیناسیون ضروری است .
26 -  لازم است آمار واکسیناسیون انجام شده در فرم های عملیاتی مربوطه تکمیل و گزارش گردد .
27 -  ضرورت دارد نسبت به گزارش عوارض جـانبی ناخواسـته ناشـی از واکسـن و واکسیناسـیون ( AEFI ) طبق دستورعمل ها و در فرم های عملیاتی مربوطه اقدام گردد .  
28 - واکسن آنفلوانزا باید در دمای 8-2  درجـه سـانتیگراد در طبقـه میـانی یخچـال  و بـدور از  یـخ زدگـی نگهداری شود . ( در صورت یخ زدگی واکسن باید دور ریز گردد )

 


29 - صدور و ثبت سابقه واکسیناسیون در کارت واکسیناسـیون آنفلـوانزا و دفـاتر ثبـت واکسیناسـیون بـه منظور ثبت سوابق و پیگیری عوارض ناخواسته الزامی می باشد . ( نمونه کارت مذکور قبی ارائه وتوزیع گردیده است )
30 - به کلیه مسافرین که قصد سفر به سایر کشورها را دارند جهت کاهش خطر ابـتلا بـه آنفلـوانزا توصـیه می شود حداقل 2 هفته قبل از سفر نسبت به انجام واکسیناسیون آنفلوانزا اقدام نماینـد . ( تـامین واکسـن از طریق بخش خصوصی ، با هزینه شخصی )
 31 - توصیه می شود در حالت مطلوب واکسیناسیون آنفلوانزا قبل از شروع فصـل آنفلـوآنزا در جامعـه ( تـا پایان مهر ماه ) انجام شود .  
32 - طبق آخرین توصیه ACIP (Ad visory Committee on Immunization Practices-United States,2017-18Influenza Season ) برای ایجاد پاسخ ایمنی مطلوب در کودکان بین سنین 6 ماه تا کمتر از 9 سال ( 8 سال و 11 ماه 29 روز ) که تا قبل از 1 جولای 2017 ( 10 تیر ماه ) کمتر از 2 دوز واکسن دریافت کرده اند ( در یک فصل یا فصول متوالی ) می بایست 2 دوز واکسن به فاصله حداقل 4 هفته تجویز شود و در صورتیکه تا قبل از 1 جولای 2017 حداقل 2 دوز و یا بیشتر واکسن انفلونزا دریافت نموده باشند یک دوز واکسن آنفلونزا  در سال جاری دریافت نمایند .
33 - میزان دوز واکسن آنفلوانزا برای کودکان 6 تا 35 ماه 0.25میلی لیتر و برای کورکان 36 ماه و بزرگتر همانند بالغین 0.5 میلی لیتر می باشـد  کـه مـی بایسـت  بصـورت عضـلانی و ترجیحـاً  در عضـله دلتوئید ( برای کودکان کوچکتر از 3 سال در سطح  خارجی عضله ران ) تزریق شود.   
34 - میزان دوز واکسن در بالغین و بزرگسالان 0.5 میلی لیتر می باشد که می بایسـت  بصـورت عضـلانی و ترجیحاً در عضله دلتوئید تزریق شود .  

 

دکتر محمد مهدی گویا     

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

 

منابع

منابع :
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

برچسب ها

برچسب ها :

اشتراک گذاری

به اشتراک بگذارید :