مهدیس برجخانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی بیوتکنولوژی میکروبی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران است. حوزه فعالیت ایشان ایمونولوژی و سنتز حامل های دارویی مناسب برای عبور عبور از سد خونی-مغزی است. درحال حاضر به عنوان عضوی از تیم علمی داروکده در حیطه مباحث آرایشی بهداشتی و مقالات علمی، با این مجموعه فعالیت دارد.