سلام. مهشاد بختیاری هستم. کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
همکاری من با مجموعه داروکده در زمینه ی مشاوره مکمل های ورزشی و رژیمی و همچنین تالیف مقالات در زمینه تغذیه می باشد .